Tag Archives: הסכם

גמירות דעת ומסוימות – מתי נכרת הסכם מחייב? / מאת עו”ד דורון אפיק

לקוח של משרדנו הגיע להסכמות עם אדם. בתום הפגישה לחצו ידיים וסוכם שהצדדים יתחיל לפעול בהתאם להסכמות. האם יש בין הצדדים הסכם מחייב או שיש צורך להעלות אותו כעת על הכתב?

עוד...

הסכמי שמירת סודיות – נקודות שחשוב לדעת / עו”ד ארז אלמוג

באופן עקרוני, הסכמי שמירת סודיות הינם הדרך הפשוטה ביותר כיום, להעניק הגנה לסודותיו המסחריים של כל מיזם עסקי. בנוסף, חוק עוולות מסחריות, תשנ”ט – 1999, מגדיר סוד מסחרי כמידע עסקי מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו.

עוד...
דילוג לתוכן