Tag Archives: חברה

התחמקות ממס לגיטימית אבל לא מוסרית / יוספה דגן

התחמקות ממס לגיטימית אבל לא מוסרית / יוספה דגן

כאשר מדינה מחשבת את “ההכנסות” שלה היא לוקחת בחשבון את המסים שהעובדים משלמים, את המסים שחברות משלמות ואת המסים העקיפים כמו מע”מ בלו וכדומה. מה קורה אם המדינה לא מקבלת את “ההכנסות שלה” מחברות בגלל תכנוני מס מקומיים או בינלאומיים? אז ניתנים שירותים בחסר או לא ניתנים שירותים בכלל למדינה ולא נותר אלא להעלות את נטל המסים לעובדים כי זה …

עוד...

תביעות ופשיטת רגל / רו”ח רמי אריה

עצמאי היות וזהות בעל העסק העצמאי עם עסקו היא מוחלטת, הרי שתביעות כלפי בעל העסק הנן למעשה תביעות גם נגד בעליו באופן אישי. לפיכך, חס וחלילה , עלולות תביעות כלפי העסק שהתמוטט גם אם לא באשמתו של בעליו (חוב אבוד של לקוח שלא שילם וכדומה), לגרום לעיקולי חשבונות פרטיים וחסכונות של בעל העסק לרבות עיקולי מיטלטלין אישיים, רכב פרטי ונכסים פרטיים …

עוד...

דיני עבודה וביטוח מנהלים / רו”ח רמי אריה

עצמאי עצמאי הינו המעסיק של עצמו והוא אינו זכאי להחלת דיני העבודה עליו. העצמאי אינו זכאי לחופשה שנתית, דמי הבראה, פיצויי פרישה וכיוצא באלו הניתנים לשכירים לפי דיני העבודה. בגין התשלומים לביטוח לאומי זכאי העצמאי לדמי פגיעה בעבודה, קצבאות ותגמולי מילואים באותם שיעורים להם זכאי השכיר,למעט דמי אבטלה המשולמים לשכיר בלבד. כן לא זכאי עצמאי לתשלום פיצויים בעת פירוק עסק …

עוד...

הכרה בהוצאות עסקיות / רו”ח רמי אריה

עצמאי הוצאות שהוצאו לצורך ביצוע הפעילות העסקית הנן הוצאות מוכרות במס הכנסה. דהיינו, ניתן להפחית את ההוצאות מההכנסות העסקיות לצורך חישוב הרווח החייב במס שנבע מהעסק. בתנאי שהמדובר בהוצאות שכולן לצורך ייצור ההכנסה, באותה שנת מס ולשם כך בלבד. מכיוון ועצמאי בעל עסק קטן רשאי לנהל את רישום חשבונותיו בשיטה החד צידית, דהיינו רישום הכנסות והוצאות בלבד ללא התאמות בנקים …

עוד...
דילוג לתוכן