תנאים כלליים לשימוש באתר

השימוש במידע המופיע באתר www.asakimplus.co.il והנמצא בבעלות עסקים פלוס ו/או בבעלות ספקי המידע השונים, מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל האמור להלן.

1. הגדרות
1.1. “עסקים פלוס ” – עסקים פלוס י.ד. בע”מ.
1.2. “המשתמש”- כל אדם ו/או גוף אשר יוצר קשר עם אתר www.asakimplus.co.il ו/או המשתמש באתר זה.
1.3. “השירות” – מידע, תוכן וניתובים הניתנים באתר זה.
1.4. “המידע” או “התוכן” – סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, תוכן גולשים, הזדמנויות, בטקסט ו/או בתמונות ו/או בקול ו/או בוידאו ו/או בגרפיקה, שיועמד לרשות המשתמש במסגרת אתר זה.
1.5. “ספקי המידע” – גופים המספקים לעסקים פלוס תוכן ו/או מאפשרים לעסקים פלוס להיזקק לשירותיהם לשם קבלת התוכן ו/או צדדים שלישיים המספקים מידע לגופים הנ”ל.

2. זכויות יוצרים
2.1. כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות בתוכן לרבות זכויות ההפצה וכל קנין רוחני אחר בקשר עם המידע ו/או התוכן הינם בבעלות עסקים פלוס ו/או ספקי המידע ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בתוכן זה.
2.2. המשתמש מצהיר כי, ידוע לו שהמידע ו/או התוכן ו שיועמד לרשותו הינו לשימושו האישי בלבד.
2.3. המשתמש מתחייב שלא לעשות ולא להרשות לעשות במידע ו/או בתוכן, כל שינוי ו/או סילוף ו/או כל פעולה העלולה לפגוע במידע ו/או בתוכן, בנכונותו ומהימנותו ו/או בשמה ובכבודה של עסקים פלוס כבעלת זכות היוצרים בו, או של כל גורם אחר, לרבות ספקי התוכן.
2.4. המשתמש מתחייב לא להעביר לצד שלישי כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את התוכן ו/או כל חלק ממנו, לא לפרסם ברבים כל חלק, מוצר ו/או פלט של התוכן, בין שהוא מודפס כטקסט, כשרטוט או כדו”ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק, לא ישדר ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. כן מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בתמורה וללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

3. הגבלת אחריות
3.1. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שעסקים פלוס וספקי המידע פועלים, במידת האפשר, להבטחת מתן שירותים באופן שוטף ותקין ולנכונות ולדיוק התוכן, יתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתוכן ו/או בדרך העברתו למשתמש וכי באחריותו של המשתמש לבצע בדיקה עצמאית נוספת, לרבות באמצעות אנשי מקצוע, קודם לשימוש במידע ובתוכן על ידי המשתמש.
3.2. המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל שימוש שיעשה במידע ו/או בתוכן הינו על אחריותו הבלעדית וכי ידוע לו כי עסקים פלוס וספקי המידע (לרבות עובדיהם, שלוחיהם, סוכניהם, מורשיהם וכל מי שבא מטעמם) לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו בכל הקשור לשימוש בשירות, נתינתו, ביטולו, השהייתו, או הפסקתו בכל הקשור להפרעות במתן השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ניתוקים ו/או ליקויים בהעברת הנתונים ו/או בכל הקשור לתוכן המידע ו/או לשלמות התוכן והמידע ו/או לעדכניות התוכן .והמידע ו/או לנכונות התוכן והמידע וכן לכל נזק שמקורו בשיהוי, עיכוב, תקלה או הפרה כלשהי של חוזה זה שמקורו בפעילות של צד ג’
3.3. מובהר כי התכנים המוצגים באתר www.asakimplus.co.il אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם ומלא או מפורט של כל הנושאים באותו תחום, אלא מדובר במידע כללי המבוסס על נתונים שעסקים פלוס רכשה או קיבלה מספקי המידע המתאימים, או תוכן שהגולשים העלו לאתר מבלי שעסקים פלוס ביצעה בדיקת נכונות הנתונים.
3.4. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בשירות. אין בכל האמור בחוזה זה משום הצהרה של עסקים פלוס כי השירות המוצע על ידה, עונה לצרכיו של המשתמש או כי השירות או התוכן והמידע מתאימים למטרה כלשהי ממטרות המשתמש. השירות שמעניקה עסקים פלוס מסופק למשתמש “AS IS” ועסקים פלוס אינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש בשירות מסיבה כלשהי.
3.5. עסקים פלוס וספקי המידע (לרבות עובדיהם, שלוחיהם, סוכניהם, מורשיהם וכל הבא מטעמם) אינם אחראים לזמינות ו/או לנכונות המידע, לתוכן, לצורה ולדיוק הנתונים לליקוי בדרך העברתו או בתכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב עסקים פלוס , לנתונים המתקבלים אצל המשתמש, לאבדן, הפסד או נזק ישיר עקיף תוצאתי או אחר שנגרמו למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו, לרבות נזקים ו/או הפסדים בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו כתוצאה מכל האמור לעיל, גם אם האחריות בגינם מוטלת מכח כל דין, לרבות דיני חוזים, דיני נזיקין (לרבות עוולת רשלנות) ודיני המכר.
3.6. עסקים פלוס עושה שימוש באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. עסקים פלוס לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש בעקבות חדירה כאמור, לרבות שינוי במידע שמסר המשתמש, העברת מידע אודותיו או מידע שנמסר על ידי משתמש לצד ג’ כלשהו כתוצאה מחדירה כזו.
3.7. עסקים פלוס מבהירה ומדגישה בפני המשתמש, כי לפעילות בנכסים פיננסיים נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת, התוכן המוצע אינו מהווה חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה, אחזקה או מכירה של נכסים פיננסיים כלשהם.
אין התוכן מהווה ייעוץ להשקעה והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של משתמש ומתן ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש. כל משתמש הפועל על פי התוכן אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו. אין התוכן מהווה ייעוץ מיסויי והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש ומתן ייעוץ על ידי יועץ מס מוסמך או רואה חשבון או עו”ד המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש. אין התוכן מהווה ייעוץ עיסקי או שיווקי והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש ומתן ייעוץ על ידי יועץ מתאים המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש. אין התוכן מהווה ייעוץ משפטי והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של משתמש ומתן ייעוץ על ידי עורך דין המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש. אין התוכן מהווה ייעוץ מסוג כלשהו והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש ומתן ייעוץ על ידי יועץ מתאים המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש.
3.8. עסקים פלוס ו/או ספקי המידע אינם אחראים להתאמת התוכן לצורכי המשתמש, והם אף לא יישאו באחריות לשינויים שנעשו בתוכן ע”י המשתמש ו/או ע”י צד ג’ כלשהו.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עסקים פלוס ו/או ספקי המידע אינם אחראים לתכנים, לנתונים לתמונות או ליישומי התוכנה המופיעים באתרי אינטרנט אחרים המקושרים בלינקים לאתר זה.
3.9. בכל סתירה או אי התאמה בין המידע ו/או תוכן המתפרסם באתר זה לבין מידע ו/או תוכן כפי שמופיע בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, רק המידע ו/או התוכן המופיע בפרסומים הרשמיים או המקוריים כאמור, יחשב כנכון.
3.10. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהתוכן עשוי להשתנות מעת לעת עפ”י השינויים בשוק ההון ו/או שינויים בחוקי המס ו/או שינויים בחוקי המדינה ו/או שינויים בסביבה העיסקית בארץ ובעולם ו/או על פי החלטת ספקי המידע ולכן התוכן עשוי להיות לא מעודכן או לא רלבנטי או לא נכון.
3.11. המשתמש ישתמש בשירות בהתאם לכל דין ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שינתנו באתר זה.

4. אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה של טיוטות תשקיף ו/או תשקיף
4.1. טיוטות תשקיף
4.1.1. המידע והתוכן המופיעים בסקירה של טיוטת תשקיף, מבוססים על טיוטת התשקיף של החברה הנסקרת. נכונות המידע והתוכן בטיוטת התשקיף ובסקירה המבוססת על פיה, לא נבדקו על ידי עסקים פלוס והיא אינה אחראית לו בשום אופן.
4.1.2. אין בסקירה כזו כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך של החברה שסקירה זו מתייחסת אליה.
4.1.3. אין לראות בסקירה כזו אישור לפרטים המתוארים והנכללים בסקירה או למהימנותם, נכונותם או לשלמותם ואין בסקירה כזו משום הבעת דעה כלשהי על החברה הנסקרת או על טיבם ותנאיהם של ניירות הערך הנסקרים.
4.1.4. טרם נקבעו תנאי ההנפקה. תנאיה השונים של ההנפקה (לרבות שווי החברה הנסקרת בהנפקה) וכן תיאור עסקיה ופעילותה של החברה יפורסמו, ככל שתבוצע ההנפקה, בתשקיף החברה המקורי שהינו המסמך המחייב הבלעדי.
עסקים פלוס אינה מתחייבת ואינה אחראית שתשקיף כזה יפורסם וכי ההנפקה המתוכננת תבוצע.
4.1.5. עסקים פלוס מחזיקה או עשויה להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמה ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך של החברה הנסקרת.
4.2. תשקיף
4.2.1. המידע והתוכן המופיעים בסקירת התשקיף, מבוססים על תשקיף החברה הנסקרת. נכונות המידע והתוכן בתשקיף ובסקירה המבוססת על פיו, לא נבדקו על ידי עסקים פלוס והיא אינה אחראית לו בשום אופן.
4.2.2. אין בסקירה כזו כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך של החברה שסקירה זאת מתייחסת אליה.
4.2.3. אין לראות בסקירה כזו אישור לפרטים המתוארים והנכללים בסקירה או למהימנותם, נכונותם או לשלמותם ואין בסקירה זו משום הבעת דעה כלשהי על החברה הנסקרת או על טיבם ותנאיהם של ניירות הערך הנסקרים.
4.2.4. תשקיף החברה הנסקרת, כפי שפורסם על ידה, הינו המסמך המחייב הבלעדי.
4.2.5. עסקים פלוס אינה מתחייבת ואינה אחראית כי ההנפקה המתוכננת תבוצע.
4.2.6. עסקים פלוס מחזיקה או עשויה להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמה ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך של החברה הנסקרת.

5. הוראות כלליות
5.1. אין במידע ו/או בתוכן משום מתן ייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה בנושא כלשהו מהנושאים המפורטים במידע ו/או בתוכן. אין במידע ו/או בתוכן משום מתן ייעוץ מסוג כלשהו בנושא כלשהו מהנושאים המפורטים במידע ו/או בתוכן.
5.2. לעסקים פלוס עשוי להיות מעת לעת עניין בנכסים פיננסים המוצגים במידע ו/או בתוכן.
5.3. עסקים פלוס תהיה רשאית לשנות את התנאים הכלליים לשימוש באתר זה, כולם או חלקם עקב שינויים שיחולו בתנאי ההתקשרות בינה לבין כל צד ג’ אשר ההתקשרות בינו לבין עסקים פלוס הינה רלוונטית לתנאים אלה. עסקים פלוס אינה מתחייבת כי תיתן הודעה על כוונתה לבצע שינוי כאמור לפני ביצוע השינוי בפועל.
5.4. זכויותיה של עסקים פלוס כלפי המשתמש לא יפגעו עקב מתן ארכה למשתמש ואי תגובה מצידה לא יחשב לויתור כלשהו כלפי המשתמש.
5.5. מוסכם בזה כי סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הנוגע להתקשרות בין עסקים פלוס למשתמש וכל הנובע ממנה, תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן