Tag Archives: חוק

גמירות דעת ומסוימות – מתי נכרת הסכם מחייב? / מאת עו”ד דורון אפיק

לקוח של משרדנו הגיע להסכמות עם אדם. בתום הפגישה לחצו ידיים וסוכם שהצדדים יתחיל לפעול בהתאם להסכמות. האם יש בין הצדדים הסכם מחייב או שיש צורך להעלות אותו כעת על הכתב?

עוד...

הסכמי שמירת סודיות – נקודות שחשוב לדעת / עו”ד ארז אלמוג

באופן עקרוני, הסכמי שמירת סודיות הינם הדרך הפשוטה ביותר כיום, להעניק הגנה לסודותיו המסחריים של כל מיזם עסקי. בנוסף, חוק עוולות מסחריות, תשנ”ט – 1999, מגדיר סוד מסחרי כמידע עסקי מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו.

עוד...

הצעות פרסום מכשילות, באתר אינטרנט בשם FairGuide.com / עו”ד שי הראל

אזהרה ! קראו היטב כל הצעה לפרסום – בטרם תחתמו ! חברה אוסטרית בשם Construct Data Verlag AG הצליחה לרמות עשרות חברות ישראליות בשיטת דיוור ישיר הפועלת כ”עוקץ” בנושא פרסום, באמצעות אתר אינטרנט בשם Fair Guide.

עוד...
דילוג לתוכן