Tag Archives: מיסים

לימודים לתואר – הוצאה מותרת (גם לשכירים) / אברהם אלתר ושות

מאת: איתי הוכברג, עו”ד במשרד דר’ א. אלתר ושות’ – ייעוץ בנושאי מיסים avi@altertax.co.il בניגוד לדיעה הרווחת בציבור, הוצאות לימודים לתואר אקדמי עשויות בנסיבות מסוימות להיחשב הוצאה מוכרת למס. טענה זו תקפה הן לגבי נישומים שכירים והן לגבי לעצמאים, הן לאלה שלימודיהם ממומנים על-ידי מעבידם והם לאלה שנושאים במימון הלימודים בעצמם. החזר המס, עד 6 שנים לאחור, יבוצע באמצעות הגשת …

עוד...

זכאות לדמי הבראה לימי חופשה וזכאות להכרה בנסיעות לחו”ל כהוצאות מוכרות עדכון יולי 2006 / רו”ח רמי אריה

1. קצובת הבראה לעובדי המגזר הפרטי : בהתאם להסכם קיבוצי, שנחתםבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, נקבע מחיר יום הבראה במגזר הפרטי, לפי 318 ש”ח ליום (בשנתיים הקודמות היה הסך -307 ו- 306 ש”ח). בתוקף מיום 1.7.2006 וכל עובד זכאי לקבל סכום זה ברוטו, כפול מספר ימי ההבראה המגיעים לו לפי הטבלה שלהלן.

עוד...

מקלטי מס בינלאומיים / רמי אריה עו”ד ורו”ח

מקלטי מס (Tax Haven) הם מדינות, שבהן אין גובים מסים, או ששיעורי המס בהן נמוכים ממדינות אחרות. לפיכך, מהוות מדינות אלה מוקד משיכה להשקעות ולהכנסות ממדינות אחרות שבהן עולים שיעורי המס על אלו שב”מקלטים”.

עוד...

דו”ח משוער, בלתי מבוקר או חסר, ישמש “הסרת מחדל” למס הכנסה / שי הראל, עורך דין ומאיר אקוניס, עורך דין

(תמצית מאמר שפורסם בדו ירחון “מיסים” כרך יג/6 ובעיתון גלובס) מאמרנו הקודם (1) דן ביחסי הגומלין בהפעלת הסמכויות האזרחיות לעומת הפליליות לפי פקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה). הפעם נבחן מדוע מוגש כתב אישום נגד חברה, במקום הטלת קנס מינהלי, במקרים שהוגש דו”ח משוער.

עוד...

עבודה מהבית מזכה בניכוי הוצאות הבית באופן יחסי / ירון אלי

נישום העובד מביתו זכאי לנכות מהכנסותיו את חלקם היחסי של הוצאות ביתו, כפי שאפרט להלן, וזאת מבלי לפגוע בזכאותו לפטור ממס שבח עפ”י חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ”ג ? 1963 (להלן : “החוק”) עת ימכור הוא את דירתו; סעיף 49 לחוק, בהגדרתו “דירת מגורים מזכה” (לעניין מתן הפטור כאמור), קובע כי הדירה צריכה לשמש בעיקרה למגורים.

עוד...
דילוג לתוכן